Ouderbetrokkenheid

Wij hechten veel waarde aan een gezamenlijke betrokkenheid in de school. Uw kind brengt een flinke periode van zijn of haar jonge leven bij ons door. Het hele jaar door zijn er diverse momenten waarop wij graag laten zien waarmee uw kind bezig is geweest. Uitgangspunt voor contact tussen school en ouders/verzorgers is dat de ontwikkeling van uw kind voorop staat.

Social Schools

Wij houden u graag op de hoogte van belangrijke en leuke schoolzaken en versturen alle informatie (mededelingen, uitnodiging tien-minuten gesprek en nieuwsbrieven) digitaal naar ouders. Dit doen wij via de Social Schools App. Social Schools is beveiligd en niet zichtbaar voor de buitenwereld. Hier kunt u in de agenda ook alle belangrijke data vinden. 

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief wordt regelmatig verstuurd via de Social Schoolsapp. In de nieuwsbrief staan belangrijke berichten, mededelingen, verslagen van gehouden activiteiten en een agenda voor de komende maand. U kunt de nieuwsbrieven ook digitaal vinden op onze website.

Oudergesprekken

Aan het begin van het jaar houden we met alle ouders en leerlingen startgesprekken. In dit gesprek kunnen doelen en verwachtingen worden uitgesproken voor het schooljaar. Het contact tussen ouders, kind en leerkracht is direct gelegd. Tweemaal per jaar houden we tien-minuten-gesprekken. De leerkracht bespreekt met u (en uw kind vanaf groep 5) de ontwikkeling van uw kind. Natuurlijk is iedere leerkracht altijd bereid om u na schooltijd te woord te staan. Voor schooltijd geldt: graag beperken tot een korte mededeling, na schooltijd is het prettig wanneer u van te voren een afspraak maakt. Ook leerkrachten kunnen ouders/verzorgers uitnodigen voor een gesprek onder of na schooltijd.

Rapportage

Alle leerlingen bij ons op school worden volgens een toetskalender getoetst. De resultaten van deze toetsen worden tijdens de contactavonden met de ouders/verzorgers besproken. Deze gegevens worden ook gebruikt voor de overdracht naar de volgende groep.

Alle kinderen krijgen tweemaal per jaar, in februari en juni/juli, een rapport. In het rapport worden aan de hand van cijfers en/of woorden de ontwikkelingen van het kind aangegeven. Onderdeel  van het rapport is een portfolio. Kinderen kiezen hiervoor samen met de leerkracht taken en werkjes waar ze trots op zijn en die ze willen laten zien. 

Vieringen

Tijdens elk schooljaar zijn er diverse momenten waarop gevierd wordt. Elk schooljaar vindt er een viering plaats, waarbij ouders van harte welkom zijn. Dit kan de kerstviering zijn, maar soms kiezen we voor een ander moment. 

Activiteiten

We vinden het belangrijk om samen activiteiten, vieringen en de omgeving van de kinderen in te richten. In plaats van ouderbetrokkenheid vinden we ouderparticipatie hier meer op z’n plaats. Aan het begin van elk schooljaar kunnen ouders aangeven waar zij ons bij kunnen ondersteunen. Dit kan praktisch zijn (klussen, schoonmaken, lezen, computerlessen, ateliers, gastlessen, vervoer, begeleiding, etc.), maar ook willen we graag gebruik maken van talenten en kwaliteiten uit de omgeving in ons onderwijs. Het is vanzelfsprekend dat ouders e.a. die meehelpen zich conformeren aan de schoolafspraken. Wij proberen ouders die zich opgeven op de ouderhulplijst tijdig te benaderen voor hun mogelijke ondersteuning.

Schoonmaakavond en tuinklusochtend

Voor het schoonmaken in de school en de tuin- klusochtenden delen we alle ouders in. Vele handen maken licht werk! Het zou mooi zijn wanneer één iemand uit uw gezin deze avonden of zaterdagochtenden komt helpen met de klusjes die er zijn.